REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Twórcy Strony.

Financial Partner to Strona internetowa stworzona i obsługiwana przez firmę Financial Partner AAB Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 62 lok. 23 (60-853), działającą na podstawie wpisu do KRS nr 0000331277. Szczegółowe dane kontaktowe zawarte są w pkt. V. poniżej.

2. Definicje.

2.1. Adres elektroniczny: oznaczenie systemu Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2.2. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 43(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego – Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.3. Regulamin: niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Strony, dostępny dla nieograniczonego kręgu adresatów na stronie internetowej: Finpartner.pl/regulamin;

2.4. Strona: strona internetowa Financial Partner opisana w pkt I.1 niniejszego Regulaminu;

2.5. Użytkownik: każda osoba korzystająca z Strony, posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych; w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia korzystanie Serwisu powinno następować pod nadzorem przedstawiciela ustawowego; w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 13 roku życia korzystanie ze Strony powinno następować za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela ustawowego;

2.6. Financial Partner: firma Financial Partner AAB z siedzibą w Poznaniu, o której mowa w pkt I.1.

II. KORZYSTANIE ZE STRONY WWW

1. Zasady ogólne.

Korzystanie ze Strony odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Akceptacja Regulaminu.

Korzystanie ze Strony możliwe jest wyłącznie po uprzedniej akceptacji Regulaminu. Użytkownicy akceptują bezwarunkowo wszystkie postanowienia Regulaminu poprzez samo korzystanie ze Strony.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność Financial Partner.

1.1. Financial Partner dochowa należytej staranności w celu zapewnienia całodobowego dostępu do Strony oraz stałej sprawności jego funkcjonalności, przy czym Financial Partner zastrzega sobie prawo do przerw technicznych – w łącznym wymiarze 120 godzin w każdym miesiącu kalendarzowym funkcjonowania Strony– uniemożliwiających lub ograniczających dostęp do Strony i jego funkcjonalności. Przerwy techniczne będę wykorzystywane w szczególności do należytego utrzymania Strony i/lub usunięcia stwierdzonych awarii.

1.2. W razie awarii serwerów lub innych przeszkód technicznych (niezależnie od ich przyczyny), Financial Partner nie odpowiada względem Użytkowników za dostępność do Strony i sprawność jego funkcjonalności.

1.3. Financial Partner zobowiązuje się zachować należytą staranność w prowadzeniu Strony i wykonywaniu postanowień niniejszego Regulaminu. W razie umyślnego wyrządzenia szkody Użytkownikom Financial Partner ponosi względem nich odpowiedzialność odszkodowawczą. Odpowiedzialność Financial Partner w stosunku Użytkowników będących Przedsiębiorcami z innego tytułu niż umyślne wyrządzenie szkody jest całkowicie wyłączona.

1.4. W razie błędów funkcjonalności Strony lub utrudnionego do niej dostępu, a także w każdym innym wypadku nieprawidłowości w działaniu Strony Użytkownicy mogą zwrócić się do Financial Partner z zawiadomieniem o stwierdzeniu usterki na adres elektroniczny wskazany w pkt X Regulaminu. Financial Partner dochowa należytej staranności w celu usunięcia usterki nie później niż w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

IV. DANE OSOBOWE. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administracja danych

1.1 Financial Partner jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (t.j. – Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm).

1.2. Financial Partner gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników w postaci adresów elektronicznych (adresów e-mail oraz adresów IP komputerów). Aplikacje działające w ramach Strony zbierają w sposób automatyczny tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami Strony, a także do prowadzenia statystyk.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Czas trwania.

Regulamin wiąże Użytkowników w wersji obowiązującej w chwili korzystania ze Strony.

2. Prawo i sądy właściwe.

Niniejszy Regulamin oraz funkcjonowanie i korzystanie ze Strony podlega prawu polskiemu. W razie jakiekolwiek sporu pomiędzy Financial Partner a Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą właściwym miejscowo sądem jest sąd właściwy dla siedziby Financial Partner.

3. Zmiana Regulaminu.

O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy i zostaną poinformowani na Stronie. Konsekwencje zmiany treści Regulaminu i uprawnienia Użytkowników określa pkt X.1 niniejszego Regulaminu.

4. Likwidacja Strony.

Financial Partner może w każdym czasie zlikwidować Stronę Financial Partner może w każdym czasie odwołać ofertę Strony. Nie oznacza to automatycznego zakończenia funkcjonowania Strony i nie wymaga to zawiadomienia dotychczasowych Użytkowników.

5. Wejście w życie/Postanowienia przejściowe.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

6. Dane kontaktowe.

Financial Partner AAB Sp. z o.o.
ul. Poznańska 62 lok 23. IVp
60-853 Poznań
e-mail: biuro@finpartner.pl